Vraag een account aan

Wilt u ook een account voor de uitgebreide pressroom van LifeStylePress?
Vul dan onderstaand formulier volledig in en ga akkoord met de voorwaarden. Wij zullen uw aanvraag evalueren en u ontvangt automatisch een e-mail. 

Persoonlijke gegevens
Geslacht: Vrouw Man
Voorletters:
Voornaam:
Tussenvoegsels:
Achternaam:
Geboortedatum:
Geboorteland:
Straat:
Huisnummer:
Toevoeging:
Postcode:
Plaats:
Land:
Telefoon:
Mobiel:
E-mail:
Overige informatie
Opmerkingen: 

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Pressroom LifeStylePress

 

1. Eigendom , intellectuele eigendom, licenties en gebruik

De website is het eigendom van LifeStylePress P.O. Box 1100 CB te Amsterdam. De inhoud en alle bestanden op de site zijn het eigendom van LifeStylePress en de merken die de beelden beschikbaar hebben gesteld voor gebruik op de site.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LifeStylePress is het verboden om het concept, het ontwerp, de programmering en opzet van deze site in welke vorm dan ook, te gebruiken of te kopiëren.

Gebruikers dienen zich ervan bewust te zijn dat de beelden welke in onze pressroom gezet worden, intellectueel eigendomsrechtelijk zijn beschermd. Voor het toepassen (gebruiken) van intellectueel eigendomsrechtelijk beschermde gegevens is in beginsel toestemming nodig van degene die het intellectuele eigendomsrecht heeft.

Als gebruiker accepteert u de verantwoordelijkheid voor het gebruik van de images en vrijwaart u LifeStylePress van claims van derden voortkomend uit het gebruik van de images.

2. Toegang Pressroom

Toegang tot de Pressroom staat open voor iedere (media-)gebruiker met een goedgekeurde toegangscode.

3. Toegangscode

Een toegangscode kan alleen worden aangevraagd door diegene die werkzaam is in de media. (Stylisten, redacties, fotografen, bloggers, journalisten, etc.)

4. Gebruik en uitsluiting

De gebruikers van de Pressroom dienen zich te onthouden van alle acties die de Pressroom en aanverwante partijen op enigerlei wijze kunnen schaden.

Merken, zoals bijvoorbeeld Milli Millu, mogen alleen door 'glossy' magazines gebruikt worden. Bij twijfel neemt u contact op met LifeStylePress. 

Indien een gebruiker zich niet houdt aan deze voorwaarden, behoudt LifeStylePress zich het recht voor om die gebruiker van toegang tot de Pressroom uit te sluiten. Voorafgaand aan een uitsluiting zal LifeStylePress de betreffende gebruiker schriftelijk een waarschuwing doen toekomen, met daarin een termijn waarbinnen het ongeoorloofde gebruik dient te worden gestaakt. Indien de gebruiker het ongeoorloofde gebruik na het verstrijken van de gestelde termijn niet heeft gestaakt, danwel heeft gestaakt maar vervolgens weer hervat, is LifeStylePress gerechtigd zonder nadere kennisgeving deze gebruiker uit te sluiten van toegang tot de Pressroom. 

5. Beschikbaarheid pressroom

LifeStylePress kan niet garanderen dat de Pressroom te allen tijde bereikbaar en/of operationeel is. Het kan voorkomen dat de Pressroom wegens omstandigheden tijdelijk niet bereikbaar en/of operationeel is. In dergelijke gevallen zal LifeStylePress zich inspannen om de Pressroom binnen een zo kort mogelijke tijd weer bereikbaar cq. operationeel te krijgen. LifeStylePress is niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de Pressroom.

6. Gegevensbescherming

Om een overeenkomst tussen u en LifeStylePress op te stellen, hebben we een aantal gegevens van u nodig. Zoals de bedrijfsnaam, de naam van de contactpersoon, adres, telefoonnummer en e-mailadres. LifeStylePress garandeert u, dat deze gegevens alleen gebruikt zullen worden voor eigen gebruik en niet aan derden ter beschikking zullen worden gesteld. Door het gebruik van internet is het mogelijk, dat deze informatie een aantal landen en wetgevingen passeren. Helaas kunnen wij geen verantwoording nemen voor het risico van hacken van de site waardoor uw gegevens mogelijk in handen komen van derden. Dit zullen wij echter door programmering zoveel mogelijk proberen te beperken. Door het invoeren van uw gegevens, geeft u te kennen hiermee op de hoogte te zijn en hiermee akkoord te gaan.

7. Aansprakelijkheid

LifeStylePress accepteert geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade in welke vorm dan ook, veroorzaakt door het gebruik van images in de Pressroom.

8. Aanpassing algemene voorwaarden

LifeStylePress heeft het recht om deze algemene voorwaarden aan te passen cq. te wijzigen cq. daaraan bepalingen en/of gedeeltes toe te voegen. Aanpassingen, wijzigingen en/of toevoegingen gelden met ingang van het moment dat deze op de Pressroom gepubliceerd zijn.

9. Tot slot

Mondelinge of andere overeenkomsten zijn niet van toepassing tenzij door LifeStylePress schriftelijk bevestigd. Als afzonderlijke onderdelen van deze Algemene Voorwaarden niet meer van toepassing zijn, dan wordt daarmee de rechtsgeldigheid van deze Algemene Voorwaarden niet ondermijnd. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.


LifeStylePress
P.O. Box 22088
1100 CB AMSTERDAM
Facebook
Twitter
Blogspot